اورولوژی کودکان

برگشت ادرار در اطفال بیماری شایع ارولوژی در اطفال برگشت ادرار از مثانه به حالب (ریفلاکس ادراری) در شرایط طبیعی به دلیل شکل و وضعیت حمایتی عضلات مثانه در محل اتصال حالب ها به مثانه، برگشت ادراری از مثانه به حالب ها رخ نداده و حالب ها و کلیه ها از فشار بالای داخل مثانه […]